Warunki przyjęcia

ŚDS działa pięć dni w tygodniu (poniedziałek – piątek), dziewięć godzin dziennie (6.30 – 15.30). Przez 6 godzin w ciągu dnia prowadzone są zajęcia z uczestnikami. Pozostały czas przeznaczony zostaje na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie obowiązującej dokumentacji, oraz zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowozów.

W każdym roku kalendarzowym ŚDS realizuje 2 przerwy w działalności – letnią i zimową (w sierpniu i grudniu), trwające łącznie 15 dni roboczych. Termin przerw uzgadniany jest z uczestnikami i ich opiekunami po czym z dwutygodniowym wyprzedzeniem informacja przekazywana jest do Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Starostwa Powiatowego w Mielcu.

Zainteresowanym uczestnikom, ŚDS zapewnia usługi transportowe, polegające na dowożeniu na zajęcia wspierająco – aktywizujące i terapeutyczne z domu lub miejsca wskazanego, do placówki oraz odwożeniu do domu lub miejsca wskazanego, uzgodnionego z dyrektorem ŚDS. W celu zapewnienia usług transportowych PSONI Koło w Mielcu zawarło, umowy z dwiema firmami przewozowymi: Józef Gawron JA – TRANS oraz Maciej Trzpis. 

Osoby zainteresowane (lub ich opiekunowie)  ubiegające się o umieszczenie w ŚDS na pobyt dzienny, składają wnioski do ośrodków pomocy społecznej, właściwych ze względu na miejsce swojego zamieszkania, dołączając:

  • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych; (wzór zaświadczenia do pobrania znajduje się w zakładce „pliki do pobrania”),
  • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS, wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie; (wzór zaświadczenia do pobrania znajduje się w zakładce „pliki do pobrania”), 
  • orzeczenie o niepełnos0prawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (o ile dana osoba takie posiada).

Osoba może być skierowana do domu prowadzonego przez inną gminę lub inny powiat niż gmina lub powiat właściwe ze względu na jej miejsce zamieszkania, pod warunkiem zawarcia porozumienia pomiędzy właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego.

MOPS/GOPS przesyła do Starosty Powiatu Mieleckiego wymienione dokumenty wraz z rodzinym wywiadem środowiskowym. Skierowanie do ŚDS następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Termin przyjęcia do ŚDS  ustalany jest na podstawie  porozumienia osoby kierowanej lub jej opiekuna z dyrektorem domu.

W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do ŚDS, decyzję wydaje się na czas określony – nie dłuższy niż 3 miesiące. Jest to okres konieczny do dokonania wielowymiarowej diagnozy funkcjonalnej uczestnika przez zespół wspierająco – aktywizujący oraz oceny możliwości zaproponowania tej osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego, daną osobę kieruje się do ŚDS na czas określony, uzgodniony z dyrektorem domu, niezbędny do realizacji tegoż planu.         

Okres, na jaki osoba została skierowana do ŚDS, może być przedłużony, w szczególności:

  • w sytuacji braku postępów w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego,
  • okresowego braku możliwości skierowania do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej lub warsztatów terapii zajęciowej,
  • braku możliwości zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

Przed przyjęciem osoby do ŚDS, dyrektor domu lub osoba przez niego wskazana, przekazuje osobie kierowanej i jej opiekunowi informacje o zasadach funkcjonowania domu.

Informuje o obowiązku zapoznania się z odpowiednimi dokumentami (Statut, Regulaminy, Programem itd.) oraz dostarczenia dokumentów niezbędnych do realizowania przez podopiecznego ofert aktywności w ŚDS.

Zbiera też dodatkowe informacje dotyczące kandydata na uczestnika i jego sytuacji rodzinnej.

Radosny opiekun z radosnym niepoełnosprawnym chłopcem

Wesprzyj Mieleckie Koło PSONI!

Pomagamy osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzinom, dajemy szansę na bezpieczne, dobre życie.

Nawet niewielkie wpłaty razem tworzą wielką pomoc. Twoje wsparcie ma moc! Bądź z nami!

Wesprzyj nas
Skip to content