Treningi

Treningi realizowane są poprzez świadczenie usług obejmujących w szczególności:

1) Treningi funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: treningi dbałości o wygląd zewnętrzny, treningi nauki higieny, treningi kulinarne, treningi umiejętności praktycznych, treningi gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

2) Treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowania pozytywnych relacji uczestników z osobami bliskimi, sąsiadami,  z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;

2 a) Treningi umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej;

3) Treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijania zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych.

Treningi Umiejętności Społecznych (TUS) stanowią terapię grupową, podczas której uczestnicy poznają i uczą się akceptowanych przez otoczenie form zachowań oraz utrwalają nawyki celowej aktywności.

Treningi umiejętności społecznych pozwalają uczestnikom na zmniejszenie deficytów w zakresie kompetencji społecznych, przekładając się na lepsze i skuteczniejsze radzenie sobie w życiu, wśród społeczeństwa. Treningi te skupiają się na kompetencjach społecznych, komunikacyjnych, umiejętnościach poznawczych, poczuciu własnej tożsamości i wartości oraz emocjach i samoocenie. Ich istotą jest nauka podstawowych umiejętności: zawierania znajomości, słuchania, pytania, odmawiania, inicjowania rozmowy, dyskutowania, reagowania na krytykę, jej wyrażania, radzenia sobie z uczuciami, odróżniania uczuć i mówienia komplementów.

Celem TUS są:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych poprzez:

 • doskonalenie poprawnego i twórczego porozumiewania się w różnych sytuacjach
 • podejmowanie współdziałania w grupie
 • nabywanie umiejętności  radzenia sobie w sytuacjach trudnych

2. Wspomaganie osobistego rozwoju poprzez:

 • budowanie własnego wizerunku
 • kształtowanie poczucia własnej wartości
 • wyrażanie siebie w podejmowanych działaniach
 • aktywizowanie, rozbudzanie ciekawości

3. Wspomaganie rozwoju sfery emocjonalnej poprzez:

 • zdobywanie lub doskonalenie umiejętności wyrażania emocji własnych oraz dostrzegania tych emocji u innych
 • naukę zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych
 • przyswojenie sposobów odreagowywania napięć emocjonalnych

4. Udzielanie pozytywnych wzmocnień poprzez:

 • uświadomienie nabytych umiejętności
 • określenie wniosków co do dalszego postępowania treningowego

Formy i metody pracy w  TUS:

 • Krąg– każdy uczestnik jest widoczny,  widzi wszystkich biorących udział w zajęciach, łącznie z osobą prowadzącą. Siedzenie w kręgu znosi poczucie nierównego traktowania, wzmacnia świadomość wartości każdego z uczestniczących.
 • Rundka– każdy po kolei wypowiada się ( dobrowolnie, bez zmuszania ) na temat zakończonego treningu. Taka forma pomaga nazwać swoje uczucia, zebrać i wyrazić myśli, wykazać się poziomem zrozumienia i przyswojenia tematu.
 • Aktywność–  wynika z wolnego wyboru, nie konieczności. Pozwala zlikwidować napięcie, włączyć się w oddziaływanie otoczenia.
 • Praca na różnych poziomach bezpieczeństwa. Praca indywidualna, w parach, w małych grupach lub całej grupie pozwala na ujawnianie własnych refleksji, przeżyć czy poglądów w zależności od stopnia zainteresowania grupy lub atmosfery w niej panującej. Uczestnicy ćwiczą zachowania: pomyśl sam, napisz, powiedz w parze, powiedz w grupce, powiedz wobec całej grupy- na forum.

Najskuteczniejszymi formami pracy na różnych poziomach bezpieczeństwa są:

 • burza mózgów- aktywizuje całą grupę, liczy się każdy pomysł i skojarzenie. Nie ma oceniania, każdy pomysł jest dobry nawet ten absurdalny. Wybierane są najlepsze pomysły. Chodzi o ośmielenie wszystkich osób, które boją się odezwać przy innych, pobudzenie ich kreatywności.
 • prace plastyczne- szczególnie polecane osobom z problemami z werbalizacją. Wspólne tworzenie sprzyja lepszemu porozumiewaniu się, wyrażaniu przekazów i pomysłów. W bezpiecznej, pozbawionej oceny atmosferze, uczestnicy chętnie tworzą, wyrażają siebie.
 • zajęcia treningowe- nauka nowych umiejętności przez doświadczanie.
 • epizody teatralne- odgrywanie tematycznych scenek pozwalających oddać emocje i wyrazić uczucia.
Radosny opiekun z radosnym niepoełnosprawnym chłopcem

Wesprzyj Mieleckie Koło PSONI!

Pomagamy osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzinom, dajemy szansę na bezpieczne, dobre życie.

Nawet niewielkie wpłaty razem tworzą wielką pomoc. Twoje wsparcie ma moc! Bądź z nami!

Wesprzyj nas
Skip to content