Misja i wizja

Misją ŚDS jest skuteczne wspieranie oraz aktywizowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie na rzecz poprawy jakości życia, usamodzielniania i uspołeczniania. 

Powyższa misja realizowana jest poprzez świadczenie usług obejmujących w szczególności:

1) Treningi funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: treningi dbałości o wygląd zewnętrzny, treningi nauki higieny, treningi kulinarne, treningi umiejętności praktycznych, treningi gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

2) Treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowania pozytywnych relacji uczestników z osobami bliskimi, sąsiadami,  z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;

     2 a) Treningi umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej;

3) Treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijania zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;

4) Poradnictwo psychologiczne;

5) Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

6) Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarzy, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;

7) Niezbędna opiekę;

8) Terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;

9) Inne formy postępowania, przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

           Ponadto ŚDS zapewnia uczestnikom transport na zajęcia wspierająco – aktywizujace i terapeutyczne, z miejsc zamieszkania lub miejsc wskazanych, uzgodnionych z dyrektorem placówki, a także śniadanie terapetutyczne w ramach treningów kulinarnych oraz gorący posiłek. ŚDS dysponuje możliwością zapewnienia uczestnikom treningów samoobsługi i umiejętności społecznych (prowadzonych w ramach działań interwencyjnych), w pomieszczeniach dostosowanych do całodobowego pobytu (pokój interwencji kryzysowej z zapleczem kuchennym i sanitarnym).

Dom może prowadzić zajęcia klubowe (wg opracowanego Regulaminu – zatwierdzonego przez Wojewodę Podkarpackiego i Starostę Powiatu Mieleckiego), dla osób oczekujących na przyjęcie do ŚDS lub byłych jego uczestników.

Radosny opiekun z radosnym niepoełnosprawnym chłopcem

Wesprzyj Mieleckie Koło PSONI!

Pomagamy osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzinom, dajemy szansę na bezpieczne, dobre życie.

Nawet niewielkie wpłaty razem tworzą wielką pomoc. Twoje wsparcie ma moc! Bądź z nami!

Wesprzyj nas
Skip to content