Misja i wizja

„Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne – najtrwalsze, najpewniejsze i najświetniejsze ze zdobyczy”

Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Misja NPT 

Misją Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Wesoły Balonik II” jest wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka zgodny z jego potrzebami, możliwościami i potencjałem rozwojowym oraz  przygotowanie do pełnego życia w społeczności. 
 

Wizja
Przedszkole działa na rzecz wyrównywania szans dzieci z niepełnosprawnością, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.
Przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i oczekiwania rodziców.

Ogólne cele pracy przedszkola:

 • Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji do potrzeb i możliwości dziecka.
 • Procesy zachodzące w przedszkolu mają na celu stymulowanie i wspieranie  harmonijnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach oraz pobudzenie jego aktywności. 
 • Przedszkole rozwija samodzielność dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości.
 • Nauczyciele i terapeuci współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych i terapeutycznych.
 • Przedszkole ma na celu integrowanie oddziaływań wychowawczych na we wszystkich płaszczyznach – dom – przedszkole – środowisko.
 • Przedszkole kształtuje pozytywne postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 
 • Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

Kierunki pracy przedszkola:


Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z wykorzystaniem metod dobranych indywidualnie do każdego dziecka, zapewnia specjalistyczne środki edukacyjne, materiały do terapii oraz odpowiedni sprzęt. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmuje m.in. terapię przez zabawę, metody wspierające rozwój mowy, terapię ręki, dogoterapię, Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, biblioterapię, relaksację, psychomotorykę itp. 


Zarządzanie przedszkolem


Przedszkole zatrudnia  kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i pedagogiki specjalnej, m.in. specjalistów w zakresie oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, pracy z dziećmi z autyzmem w zależności od bieżących potrzeb. 
Pomieszczenia przedszkolne i środki dydaktyczne mają służyć realizacji przyjętych programów oraz misji i wizji przedszkola. Sprzęty, zabawki, pomoce dydaktyczne mają zachęcać do swobodnej zabawy. Przedszkole ma sprzyjać obserwacjom i doświadczaniu nowych wrażeń poprzez liczne spacery, wycieczki. 


Zasady pracy przedszkola
Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:
1. Zasada indywidualizacji
2. Zasada integracji – integrowanie procesu wychowania i edukacji
3. Zasada swobody działania
4. Zaspakajanie potrzeb dziecka
5. Zasada aktywności
6. Organizowania życia społecznego

Priorytety na rok szkolny 2021/2022

 • Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu.
 • Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka. 
 • Rozwijanie samodzielności.
 • Rozwijanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej. 
 • Kształtowanie postawy patriotycznej.
Radosny opiekun z radosnym niepoełnosprawnym chłopcem

Wesprzyj Mieleckie Koło PSONI!

Pomagamy osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzinom, dajemy szansę na bezpieczne, dobre życie.

Nawet niewielkie wpłaty razem tworzą wielką pomoc. Twoje wsparcie ma moc! Bądź z nami!

Wesprzyj nas
Skip to content