Kategorie
przetargi Uncategorized

Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2021

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2021” (znak sprawy PSONI/2/2020/ZP) w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)zwanej dalej ustawą Pzp.

Szczegóły:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Szczegółowy plan dowozów z podanym wykazem miejscowości i adresów (miejsc wskazanych)

Załącznik nr 2 – Wykaz dodatkowych planowanych dni wolnych od pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy

Załącznik nr 3 – Umowa o przewóz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 6 – Formularz oferty

Termin składania ofert: 15.12.2020 godzina 10:45

Zapraszamy do składania ofert!

Skip to content