Kategorie
przetargi Uncategorized

Przewóz osób do ŚDS w roku 2021

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2021” (znak sprawy PSONI/1/2020/ZP) w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)zwanej dalej ustawą Pzp.

Szczegóły: https://www.e-bip.org.pl/psonimielec/26773 

Zapraszamy do składania ofert!

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2021”

(znak sprawy PSONI/1/2020/ZP)

Część I.  Postanowienia ogólne.

 • Zamawiający:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu

Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)zwanej dalej ustawą Pzp.

 • Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią SIWZ i zgodnie z nią złożyć ofertę.
 • Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na całość lub część zamówienia.
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniemi złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do opracowania oferty oraz do podpisania umowy.
 • Strona internetowa Zamawiającego, na której publikowane są informacje dotyczące niniejszego postępowania, wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych:

www.psouu.mielec.pl

Część II. Opis przedmiotu zamówienia. Oferty częściowe. Umowa ramowa. Zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Oferty wariantowe.  Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

 • Przedmiot zamówienia.

„Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2021”

Rodzaj zamówienia publicznego – usługa.

Kod CPV 60130000-8 – Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.

Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przewozie osób (uczestników) z miejsca wskazanego do Środowiskowego Domu Samopomocy mającego siedzibę przy ul. Wojsławskiej 278 lub przy ul. Moniuszki 3 (zgodnie z tabelą) w Mielcu i z powrotem do miejsca wskazanego, który to przewóz odbywać się będzie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątkuz wyłączeniem dni wolnych od pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy (dalej zwanego w skrócie także: „ŚDS”) na trzech trasach, z uwzględnieniem miejsc wskazanych podanych w tabelach poniżej (warunek konieczny).

TRASA nr 1 Powiat Mielecki

L.p.Adres – miejsce wskazaneIlość osóbUwagi(siedziba ŚDS, do której przewóz ma być wykonany, wymogi specjalne)
1Parking przy Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w GórkachGórki 12, 39-306 Górki2Wojsławska 278 
2  Moniuszki 3 
2Parking przy NZOZ39-304 Czermin 4701Moniuszki 3 
3Trzciana 409,39-304 Czermin1Osoba na wózkuMoniuszki 3
4Dąbrówka Osuchowska 3339-304 Czermin1Osoba na wózkuMoniuszki 3
5Urząd PocztowyWadowice Górne 11639-308 Wadowice Górne3Wojsławska 278  
6NZOZ Rzędzianowice 1752Moniuszki 3 

                                                                   12 osób/ 2 na wózkach

TRASA nr 2 Powiat Mielecki

L.p.Adres – miejsce wskazaneIlość osóbuwagi
1Grochowe 46,39-332 Tuszów Narodowy1Wojsławska 278
2Chorzelów 28839-331 Chorzelów1Osoba na wózkuWojsławska 278
3Parking przy Domu Pamięci Gen. SikorskiegoTuszów Narodowy 23339-332 Tuszów Narodowy8Wojsławska 278

10 osób/ 1 osoba na wózku

TRASA  nr 3 Miasto Mielec

  Lp                               Adres – miejsce wskazaneIlość osóbuwagi
1Mielec, ul. Okrężna 6A1Osoba na wózkuWojsławska 278
2Parking przy Hotelu Polskim ul. Biernackiego 121Moniuszki 3
3Mielec, Parking Leśny przy Kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, ul. Parkowa7Wojsławska 278
4Mielec, ul. Pułaskiego 21Osoba na wózkuWojsławska 278
5Mielec, ul. Wyspiańskiego 11Osoba na wózkuMoniuszki 278
6Mielec, Parking przy Kościele pw. Ducha Św. ul. Pisarka1Wojsławska 278
7Mielec ul. WolnościParking stacji benzynowej „Leśna Polana”  1Wojsławska 278
8Mielec, Al. Ducha Świętego 41Osoba na wózkuMoniuszki 3
9Mielec, Parking przy Bazylice Mniejszej, ul.  Rzeczna2Wojsławska 278
10Mielec, ul. Dąbrówki 141Osoba na wózkuMoniuszki 3
11Mielec, ul. Warneńczyka 9Osoba na wózkuMoniuszki 3
12Mielec, Pływalnia Rekreacyjna MOSIR Smoczka6Wojsławska 278
1Moniuszki 3

                                                                               26 osób / 6 na wózkach

1.2. Szczegółowy opis wykonywanej usługi

1.1.2. Przewóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu będzie obywał się ustalonymi trasami na terenie Powiatu Mieleckiego oraz Miasta Mielec dwa razy dziennie tj. rano i po południu w podanych godzinach.

1.1.3. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy rozpoczynają zajęcia bezpośrednio z terapeutami o godz. 8:00 i kończą o godz. 14:00, co Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w planowaniu kursów.

1.1.4. Szczegółowy plan dowozów z podanym wykazem miejscowości i adresów (miejsc wskazanych) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ.

1.1.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu przewozów z powodu zmiany składu osobowego przewożonych uczestników.

1.1.6. Podczas przewozu Wykonawca bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych osób, w tym podczas wsiadania i wysiadania z samochodu oraz zobowiązany jest do udzielania pomocy przewożonym osobom podczas wsiadania i wysiadania oraz w pokonaniu barier architektonicznych.

1.1.7. Usługa przewozu realizowana będzie w dniach pracy placówki – Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu z siedzibą przy ul. Wojsławskiej 278 lub przy ul. Moniuszki 3 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz wcześniej uzgodnionych dni zamknięcia placówki.

1.1.8. Wykaz dodatkowych planowanych dni wolnych od pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy stanowi Załącznik nr 2.

1.1.9. Wykonawca będzie prowadził ewidencję tras przewozu w formie miesięcznych samochodowych kart drogowych, wg wzoru ustalonego przez Zleceniodawcę. Karty te będą zatwierdzane pod względem merytorycznym przez dyrektora placówki, tj. dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy na koniec każdego miesiąca.

1.1.10. Pojazdy do wykonywania przewozów muszą być utrzymane w czystości oraz wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, dostosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, tzn. posiadać zestaw do zamocowania wózka inwalidzkiego (szyny podłogowe, pasy z szybkozłączami do zamocowania wózka, pasy bezpieczeństwa z szybkozłączem dla pasażera wózka inwalidzkiego), najazdy do wózków inwalidzkich lub windę.

1.1.11. Wzór umów o przewóz stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

 • Wymagania obowiązkowe:

2.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania przewozu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.

2.2. Posiadanie samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, minimum 9- cio osobowego, z uwzględnieniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, przy pomocy balkoników itp.

2.3. Każdy przewożony uczestnik oraz opiekun będzie posiadał własne miejsce siedzące wyposażone w pasy bezpieczeństwa.

2.4. Oferent zapewnia osobę przeszkoloną w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej do opieki na cały czas trwania przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

2.5. Czas pobytu podopiecznych w dowozie nie może przekroczyć:

 • a) dla trasy dot. terenu Powiatu Mieleckiego – 90 minut,
 • b) dla trasy dot. terenu Miasta Mielca            – 90 minut.

2.6. Przedłożenie ważnych dokumentów potwierdzających stan samochodu do świadczenia usługi przewozu.

2.7. Kierowca pojazdu nie może łączyć funkcji opiekuna w tracie przewozu.

 • Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 • Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
 • Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 • Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę części zamówienia, która wymaga posiadania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58 ze zm.)
 • Informacje dotyczące podwykonawcy.

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców jeżeli nazwy są znane. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.

Część III. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji umowy do 31.12.2021 r.

Zamawiający planuje rozpoczęcie świadczenia usług od 4.01.2021 r.

Część IV. Warunki udziału w postępowaniu.

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 • nie podlegają wykluczeniu,
 • spełniają warunki udziału w postępowaniu.Podstawy wykluczenia.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust.5 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniuz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowaw art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust.5 pkt 4  ustawy.

 • 3. Wykonawca musi spełnić warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Wykonawca musi posiadać, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.), licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.
 • Wykonawca musi spełniać warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej i zawodowej. Wykonawca może wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu w sposób należyty (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej umowy, polegającej na przewozie osób niepełnosprawnych (jako warunek dodatkowy, nieobowiązkowy).

Część V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 • W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnejze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
 • W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1oraz w art. 24 ust.5 pkt 4 ustawy, należy przedłożyć:
  • Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnejze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
 • Pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
 • Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Zamawiający informuje, że w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy.   Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

 • Zasady składania ofert wspólnych przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ichw postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniui zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy wspólników spółki cywilnej, w przypadku, gdy każdy wspólnik jest umocowany do samodzielnego reprezentowania wspólników spółki cywilnej i wykonawcy złożą dokumenty potwierdzające umocowanie do samodzielnego reprezentowania wspólników ( np. umowę spółki lub uchwałę wspólników).    
 • W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek dotyczący nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz na podstawie   24 ust. 5 pkt 4 musi spełniać każdy z Wykonawców. (Oświadczenie, o którym mowa w części V pkt 2 SIWZ składa każdy wykonawca).
 • W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej musi spełnić każdy wykonawca świadczący usługi przewozu.
 • W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej musi spełnić co najmniej jeden wykonawca.
 • Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną przedkłada dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie i formie zgodnie z zasadami określonymi w części V pkt 4 SIWZ.
 • Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Część VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w ramach danej trasy do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

 • Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części IV pkt 3 i 4:
 • a) licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, zgodniez ustawą z dnia 6 września
Skip to content