Polityka Prywatności i RODO

KLAUZULA INFORMACYJNAdo przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w MielcuWojsławska 278 39-300  Mielec
Dane kontaktowe IOD:Ewa Kozioł-Zielińska rodo@mielec.psoni.org.pl
Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:Realizacji zadań statutowych wynikających z przepisów prawa
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:Art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. d ogólnego rozporządzenia o      ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.Ustawa o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019r. poz. 713)
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Zarząd Główny PSONI oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.
Okres przechowywania danych:dane będą przechowywane przez okres nie­zbęd­ny do re­ali­za­cji celu dla ja­kie­go zo­sta­ły ze­bra­ne oraz zgod­nie z ter­mi­na­mi ar­chi­wi­za­cji okre­ślo­ny­mi przez usta­wy kom­pe­ten­cyj­ne
Ma Pana/Pani prawo do:dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,ograniczenia przetwarzania swoich danych,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,przenoszenia danych,wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane przez Panią/Pana dane są:Pobrane dobrowolnie. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji zadań statutowych PSONI.
Pana/Pani dane:nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu

Klauzula Informacyjna_współpraca_kontakty zewnętrzne

Klauzula informacyjna_pracownicy

Klauzula informacyjna_monitoring

Klauzula informacyjna_umowy cywilno-prawne

Klauzula informacyjna_NSPWWR

Klauzula informacyjna_OWI

Klauzula informacyjna_ŚDS

Klauzula informacyjna_Przedszkole

Klauzula informacyjna_OREW

Skip to content