Działania i terapia

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Mielcu

jest placówką oświatową wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych powiatu mieleckiego.

Wczesne wspomaganie rozwoju jest jedną z wielu form pomocy małemu  dzieckui jego rodzinie. Nie zastępuje żadnej z form pomocy stosowanych dotychczas w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego czy wychowania przedszkolnego. Uzupełnia kompleksową rehabilitację dziecka.

Działania i terapia

Jesteśmy placówką oświatową mającą na celu wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Nasi specjaliści stosują różnorodne metody pracy. Są one dostosowywane do potrzeb każdego dziecka, aby mogło rozwijać się, uczyć, bawić i uśmiechać.

Nasze cele i kierunki działania to:

 • wspieranie dziecka w rozwoju według jego indywidualnych potrzeb i możliwości 
 • dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi
 • odkrywanie i rozwijanie talentów dziecka oraz przygotowanie do samodzielnego i twórczego życia
 • wspieranie rodziny i pomaganie w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych oraz wychowawczych

Cele wczesnego wspomagania rozwoju:

 • usprawnianie dziecka i przezwyciężanie zaburzeń w jego rozwoju
 • przeciwdziałanie występowaniu nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka
 • zapewnienie optymalnego rozwoju intelektualnego i psychospołecznego
 • korygowanie zaburzonych funkcji i kompensowanie deficytów
 • pomoc w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego (funkcji poznawczych, małej i dużej motoryki, komunikacji społecznej, rozwoju mowy itd.)
 • wyrównywanie szans edukacyjnych
 • budowanie trwałych więzi z najbliższymi osobami
 • pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii
 • wspieranie rodziny w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych

(„Lepiej chyba pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko lecz źle”

Platon)

Dla prawidłowego rozwoju dziecka najbardziej znaczące są jego pierwsze lata życia. Równocześnie z rozwojem układu nerwowego następuje rozwój wszystkich funkcji psychofizycznych dziecka. W wieku od 0 do rozpoczęcia nauki szkolnej, w procesie rozwoju dziecka postępuje uczenie się społeczne, językowe i poznawcze. U dzieci z zaburzeniami rozwojowymi lub z niepełno-sprawnościami, procesy te mogą postępować dysharmonijnie lub ulec zahamowaniu.

Jeżeli Twoje dziecko:

 • jest dzieckiem ryzyka okołoporodowego
 • urodziło się przedwcześnie, miało niedobór wagi i wzrostu
 • bywa niezdarne ruchowo, przejawia zaburzenia czucia, temperatury, dotyku, orientacji przestrzennej
 • jest zdecydowanie inne niż jego rówieśnicy (później siada, chodzi, mówi)
 • przejawia opóźnienie rozwoju psychoruchowego
 • ma problemy w przystosowaniu się do grupy rówieśniczej oraz z opanowaniem wiedzy i nowych umiejętności
 • jest dzieckiem posiadającym problemy rozwojowe wynikające z choroby i niepełnosprawności

Być może powinno zostać objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Radosny opiekun z radosnym niepoełnosprawnym chłopcem

Wesprzyj Mieleckie Koło PSONI!

Pomagamy osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzinom, dajemy szansę na bezpieczne, dobre życie.

Nawet niewielkie wpłaty razem tworzą wielką pomoc. Twoje wsparcie ma moc! Bądź z nami!

Wesprzyj nas
Skip to content