Kategorie
przetargi Uncategorized

Przewóz osób do Środowiskowego Dom Samopomocy w roku 2022 – trasa nr 4

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na „Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2022 – trasa nr 4” (zapytanie ofertowe nr 1/2022/SDS). Zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.).

Dokumenty do postępowania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w zapytaniu ofertowym

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Klauzula informacyjna

Kategorie
Uncategorized

Rekrutacja

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z naszą ofertą skierowaną dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat.

Kategorie
Uncategorized

Rekrutacja

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z naszą ofertą skierowaną dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat.

Kategorie
Uncategorized

Rekrutacja

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z naszą ofertą skierowaną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

Kategorie
Uncategorized

Telefon zaufania

Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12, pod którym także dyżuruje psycholog biegle posługujący się językiem ukraińskim (można też uzyskać wsparcie w języku rosyjskim). 

więcej szczegółów: https://brpd.gov.pl/2022/03/07/w-kazdy-poniedzialek-dyzur-prawnika-specjalisty-do-spraw-uchodzcow-i-cudzoziemcow

Kategorie
przetargi Uncategorized

Przewóz osób do Środowiskowego Dom Samopomocy w roku 2022

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2022” (znak sprawy PSONI/1/2021/ZP) w trybie podstawowym bez negocjacji o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą Pzp. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja oraz składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl https://psouumielec.eb2b.com.pl

Szczegóły postępowania:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Specyfikacja Warunków Zamówienia_aktualizacja z dnia 25.11.2021r. (usunięcie oczywistej pomyłki pisarskiej, ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz pozostałe dokumenty postepowania bez zmian)

Specyfikacja Warunków Zamówienia_dokument nieaktualny

Załącznik nr 1 – Szczegółowy plan dowozów z podanym wykazem miejscowości i adresów

Załącznik nr 2 – Wykaz dodatkowo dni wolnych od pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy

Załącznik nr 3 – Umowa o przewóz

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5 – Formularz oferty

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Załącznik nr 7 – Oświadczenie wnioskodawcy

Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna

Ogłoszenie o zamówieniu

Identyfikator postępowania

Skip to content